DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja Dostępności

1.NAZWA PODMIOTU


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

2.DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI


Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

3.DANE KONTAKTOWE


Osoba do kontaktu:

Beata Pyka, Email: beatapyka.2020@gmail.com, Telefonu: 32 22 22 499.

4. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021

Data ostatniego przeglądu i aktualizacja deklaracji: 30.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

5.STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków

Brak transkrypcji opisowej dla materiałów dźwiękowych

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF

Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych artykułów.

6. NIEDOSTĘPNE ELEMENTY I TREŚCI


Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu

Na stronach znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych, dlatego też może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

7.UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ


Możliwość używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Możliwość powiększania liter na stronie

Możliwość zmiany kontrastu .

8.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach, zlokalizowana jest w Mysłowicach przy ulicy Piastowskiej 7.

Wejścia do budynku szkoły znajdują się na parterze:

-wejście główne (dostępne dla uczniów, rodziców i pracowników, bez barier architektonicznych)

-wejście boczne przy sali gimnastycznej (dostępne dla uczniów, rodziców i pracowników w razie konieczności, bez barier architektonicznych) )

-wejście przez pion kuchenny (dostępne pracowników kuchni, prowadzą do niego schody)

-wejście z tyłu szkoły (dostępne dla uczniów, rodziców i pracowników w w razie konieczności, prowadzą do niego schody)

Szkoła zlokalizowana jest na czterech poziomach połączonych ze sobą schodami, bez dostępu do windy i innych udogodnień dla osób z trudnościami w poruszaniu się

Na każdym poziomie zlokalizowane są toalety, bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

W budynku szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym

Szkoła posiada parking

Pracownicy szkoły starają się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych

Wejście i wyjście ze szkoły jest kontrolowane, odbywa się za zgodą pracownika – woźnego, który który po zidentyfikowaniu osoby wpuszcza ją na teren szkoły lub przywołuje odpowiedniego pracownika.

9.MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


W budynku szkoły  nie ma zamontowanej windy, platform, informacji głosowych

Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10.PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia

w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.