PROCEDURY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYSŁOWICACHPROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWMNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA,MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA

CEREMONIAŁ SZKOŁY
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ
REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH
REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA „ZIELONEJ SZKOŁY”
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
REGULAMIN ORGANIZACJI WYJŚĆ/WYJAZDÓW
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
REGULAMIN UŻYCZENIA UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO